Logo Forside
Hjem       Ovnerud Rundt       Helgåsen-Fagervik       Kaståsen       Herstadhei
Velkommen til turstiene i Hyggen!
Hyggen Vels turstiprosjekt startet som idé i 2000, etter at innflyttere i bygda hadde henvendt seg til velet og spurt om det kunne la seg gjøre å gi ut informasjon om hvor man kunne ferdes på tur i lokalmiljøet. Da det er mange landbrukseiendommer i området, var det ikke minst spørsmål om hvordan man kunne få tilgang til utmark uten å komme i konflikt med grunneierne.

Årsmøtet i Hyggen Vel det året stilte seg entydig positivt til et slikt initiativ, og det ble følgelig nedsatt en komité for å ta seg av saken. Komitéen hadde som utgangspunkt at arbeidet måtte gjøres i samarbeid med grunneierne. Ved siden av at man da fant løsninger til beste for alle parter, var det også de som kjente området best, og som visste om de gamle ferdselsveiene.

Felles Grunneierutvalg kom etterhvert med 10 forskjellige forslag til traséer. Høsten 2001 ble det også bevilget økonomisk støtte fra Landbrukskontoret hos Fylkesmannen i Buskerud, da prosjektet kom inn under området "særskilte tiltak i landbruket sitt kulturlandskap".

Opprinnelig var vel prosjektet mest tenkt som en ren kartlegging, og litt skilting, men da deler av traséene som ble valgt var både gjengrodde og ufremkommelige, kom prosjektet også til å omfatte rydding av vegetasjon, samt større arbeider enkelte steder. I starten ble det ryddet, merket og kartlagt 3 traséer; Ovnerud rundt, Helgåsen-Fagervik og Kaståsen. Av disse innebar Helgåsen de i særklasse mest omfattende arbeidene, i og med at det måtte bygges en 67 meter lang gangbro langs den ufremkommelige bergveggen fra båthavna.
Etter at de tre første stiene ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet skjedde det ikke så mye på noen år, men de siste par årene har det blitt satt opp en rekke nye skilt i terrenget. Bl.a. er det nå merket til Herstadhei. Ettersom geografien i deler av Hyggen også har blitt endret vesentlig som følge av utbygging, har de opprinnelige nettsidene, kartene og turheftene vært overmodne for oppdatering. Det har dessuten skjedd mye på nettfronten siden 2003, ikke minst muligheter når det gjelder gode kart på nett. Det viktigste her (for Norge i hvert fall) er at Statens Kartverk har frigitt sine kartdata for bruk i egne kart-applikasjoner på nett. Det betyr at man kan vise turstiene på selve det offisielle digitale kartgrunnlaget for Norge - som er lysår bedre og mer detaljert enn f.eks. Google Maps.

Sidene du nå ser på benytter Kartverkets grunnlag, og er ment å bøte på de gamle og utdaterte nettsidene. I hvert fall inntil videre, da det også har vært vurdert i turstikomiteen å legge alt på en blogg-platform, som vil gjøre det enklere å oppdatere innholdet.

En annen ting som har dukket opp i området er klatrefelt, etablert i diverse bergvegger i Hyggen av Drammen Klatreklubb - med et par av våre lokale beboere som primus motor. To av feltene ligger langs turstiene, ett i Kinnartangrenna og ett langs den nye gang- og sykkelstien mellom Ovnerud og Hyggen Vest. Her er det satt inn permanene toppankere og endel mellomsikringer med borebolter i fjellet. Ikke bruk noe av dette uten opplæring eller kyndig veiledning! Klatring er i utgangspunktet forbundet med en viss risiko, men direkte livsfarlig ved bruk av feil metoder og/eller utstyr som ikke er godkjent for klatring!
Ovnerud Rundt

Over Helgåsen til Fagervik
Kaståsen

Herstadhei
De gamle nettsidene, som vi lar ligge ute inntil videre for kuriositetens skyld, finnes her

All bruk av bilder fra disse sidene er kun tillatt etter avtale!

© 2013 Hyggen Vel / Geir A. Granviken (design/layout/foto), ggranvikonline.no
Kode for sporvisning på Norgeskartet ved Atle Frenvik Sveen.  Tillegg/Diverse annen kode: Lightbox2, Proj4js, Wiki.Openstreetmap